Pomiary eksploatacyjne

 Oferujemy możliwość pomiarów eksploatacyjnych zarówno chłodziw wodorozcieńczalnych, jak i olejów nieemulgujących. 

Chłodziwa wodorozcieńczalne na ogół stosowane są w stężeniach od 3-15%. Zatem jakość wody stosowanej do sporządzania emulsji stanowi od 85-97%. Nawet woda wodociągowa cechuje się zmianą swoich parametrów w czasie. Do tego dochodzą czynniki zewnętrzne jak: czystość obrabianych prefabrykatów, zaolejenie czyli ilość olejów przeciekowcych, przedostających się do emulsji, przestoje itp.

Oferujemy okresowe pomiary emulsji takich parametrów jak:

- stężenia,

- pH,

- przewodności,

- aktualnej twardości emulsji, czyli zawartości głównie wapnia i magnezu i ich soli,

- mikrobioogiczne, czyli potencjalne skażenie bakteriami, grzybami i drożdżami.

- azotyny i azotany,

- poziom zabezpieczenia antykorozyjnego,

- testy wpływu emulsji na dany stop metalu,

Przy pomiarach próbek wody dodatkowo zawartość:

- chlorków,

- siarczanów,

- jonów wapnia,

- twardość przemijająca jak i całkowita.

  

Dla olejów nieemulgujących, oferujemy:

- zawartość dodatków EP,

- lepkość,

- temperaturę zapłonu,

- poziom zanieczyszczeń

- utlenienie